Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Sınavı Okuma Listesi

Okuma Listesi Bazen İmdada Yetişir İnsan bazen belirli alanlara ilgi duyar, o alan hakkında bilgi sahibi olmak ister

Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Sınavı Okuma Listesi

Okuma Listesi Bazen İmdada Yetişir İnsan bazen belirli alanlara ilgi duyar, o alan hakkında bilgi sahibi olmak ister

Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Sınavı Okuma Listesi
08 Kasım 2018 - 03:01

Okuma Listesi Bazen İmdada Yetişir

İnsan bazen belirli alanlara ilgi duyar, o alan hakkında bilgi sahibi olmak ister. Kitap bu susamışlığın ilk adresidir. Ama nereden başlayacağını, neleri okuyacağını bilemeyebilir. Hazır bulunan bir liste araştırmasının nereden başlayacağına bir fikir verebilir. İşte bu yüzden 'Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Sınavı Okuma Listesi'ni paylaşıyoruz. Ateş, Ahmed. "Metin Tenkidi Hakkında" Türkiyat Mecmuası. C. VII-VIII (1940-1942): 253-267. Çavuşoğlu, Mehmed. Necâti Bey Divanı'nın Tahlili. İstanbul: Kitabevi, 2001. Divanlar Arasında. Ankara: Akçağ Yayınları, 1998. Gibb, E. J. Wilkinson. Osmanlı Şiir Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları, 1999. Yunus Emre ve Tasavvuf. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1961. İsen, Mustafa. ed. Eski Türk Edebiyatı: El Kitabı.Ankara: Grafiker Yayınları, 2003. İz, Fahir. "Giriş". Türk Edebiyatında Nesir. Ankara: Akçağ Yayınları, 1996. Kalpaklı, Mehmet. Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999. Kut, Günay. "Türk Edebiyatında Klâsik Dönem". Osmanlı Uygarlığı II. Haz. Halil İnalcık ve Günsel Renda. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2004: 526-567. "Osmanlı Sahası Erken Dönem Nazım (XIII. – XIV. Yüzyıl)". Türk Dünyası Edebiyat Tarih Haz. Sadık Tural, Önder Göçgün ve diğer. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2004: 304-564. Levend, Agah Sırrı. Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1998. Divan Edebiyatı : Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1984. Mazıoğlu, Hasibe. "Eski Türk Edebiyatı Tarihi" maddesi. (Türk Ansiklopedisi) Onay, Ahmet Talât. Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002. Tanpınar, Ahmet Hamdi. "Giriş". Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 1997. Tarlan, Ali Nihat. Fuzuli Divanı Şerhi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002. Tekin, Gönül. "Türk Edebiyatı: 13.-15. Yüzyıllar". Osmanlı Uygarlığı II. Haz. Halil İnalcık ve Günsel Renda. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2004: 496-525. Tolasa, Harun. Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası. Ankara: Sevinç Matbaası, 1973. Türk Dili Dergisi (Divan Şiiri Özel Sayısı). Türk Dil Kurumu