Osmanlı'nın son Şeyhulislâm'ı Medenî Mehmed Nuri Efendi kimdir?

İlk önce babasından ders almış, sonra da farklı hocalardan dersler alarak icazetlerini de almıştır. Uzunca bir memurluk hayatından sonra da son olarak Şeyhulİslâmlık vazifesini yerine getirmiştir. Çileli günlerde görev yaptığı için kendisi de bu günlerin çilesini çekerek vefat eder.

Osmanlı'nın son Şeyhulislâm'ı Medenî Mehmed Nuri Efendi kimdir?
Editör: Eren Haklı
24 Kasım 2020 - 21:32

24 Kasım 1859 (Hicrî: 28 Rebîülâhir 1279) yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde hayata gözlerini açan Mehmed Nuri Efendi’nin annesi Medine-i Münevvere’de ona hamile kaldığı için “Medenî” denilmiştir. Mehmed Nuri Efendi’nin babası ise Rumeli kazaskerliği pâyeli, Tedkīkat-ı Şer‘iyye ve İntihâb-i Hükkâmi’ş-şer‘ meclisleri reisi, müneccimbaşı Hacı Osman Kâmil Efendi’dir.

Mehmed Nuri Efendi, 7 yaşında iken bir mektepte öğrenim hayatına başladı. Mektepteki öğrenimden sonra ise babasından sarf, nahiv, aruz, ferâiz, hesap ve fıkıh gibi ilimleri tahsil ederek, ilm-i ferâizden icâzet aldı. ilm-i âdâb, mantık ve vaz‘ dersleri için de Mantıkî Ahmed Sıtkı Efendi’den ders almıştır. Hayatının devamında da çeşitli hocalardan ders almış, bazılarından da icazet almıştır.

Medenî Mehmed Nuri Efendi’nin mesleki hayatı

21 Ağustos 1877 yılında ilk defa müderrislik vazifesine başladı. Ondan sonra pek çok kurumlarda görevler aldı ve 1910 yılının Ocak ayında Evkaf Mahkemesi’ne kadı olarak tayin edildi. 10 ay bu görevini ifa eden Mehmet Nuri Efendi, Mısır kadılığına tayin edildi ve bunun üzerine Kahire’ye doğru yola çıktı. Mısır kadılığından sonra da Adana kadılığına nakli alındı lakin bundan az bir süre sonra kadılıktan istifa etti. İstanbul’a döndükten sonra 1920 yılında Kazaskerlik görevine başladı. Ankara Hükümeti’nin “Vatan hainleri” ilan ettiği 2. Şûrâ-yı Saltanât’ttaki 45 kişinin arasına katıldı. Mustafa Sabri Efendi’nin Şeyhulislâmlık görevinden istifa etmesi üzerine Mehmed Nuri Efendi Şeyhulislâmlığa atandı. 4 Kasım 1922 yılında TBMM tarafından saltanat ilga edilince Şeyhulislâmlık makamı da kaldırıldı. Mehmed Nuri Efendi’nin toplam Şeyhulislâmlık görev süresi 2 yıl 1 ay 8 gündür.

Damat Ferit Paşa kabinesinde görev yaptığı için kendisine emeklilik maaşı bağlanmamıştır ve 29 Temmuz 1927’de doğduğu yer Üsküdar’da vefat etmiştir.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum